Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/fbwpml.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/8/d/8dd8e8be-edbb-4ae6-882c-5664d03acade/bellabka.sk/web/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/Integrations/Bookings.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/8/d/8dd8e8be-edbb-4ae6-882c-5664d03acade/bellabka.sk/web/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61
reklamacny_poriadok – BELLABKA

REKLAMAČNÝ PORIADOK
E-SHOPU

Článok I
Všeobecné ustanovenia
 
1.     Tento reklamačný poriadok upravuje postup Bellabka s.r.o., so sídlom Alžbetin
Dvor 139 , Miloslavov 900 42 , Slovenská republika, IČO: 51 799 511 , zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. : 129840/B,
(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv
vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na
základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku (ďalej
len ako „Kúpna zmluva“) prostredníctvom elektronického obchodu na
stránke www.bellabka.sk (ďalej len ako „www.bellabka.sk“) a práva a povinnosti
Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné
strany") s tým súvisiace.
2.     Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky
zákonník“), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za
vady tovaru zakúpeného na www.bellabka.sk ako aj úprava práv a povinností
Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho
zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).
3.     Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4
Občianskeho zákonníka, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti
Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.bellabka.sk, ako aj úprava práv
a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný
zákonník“).
4.     Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa
oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí.
Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný
poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
5.     Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.bellabka.sk .

Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí
 
1.     Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar

zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania
tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách
spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému
poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto
dôvodu.
2.     Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho
prevzatí.
3.     Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru
spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný
reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci neuplatní
u Predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa
považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
4.     Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na
www.bellabka.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných
ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Článok III
UPLATNENIE REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1.     Odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa Zákona
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku
V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na
diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci
včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od
zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na
diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle
ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť
do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru.
 
Podrobné poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy a podrobné
informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a o
právach a povinnostiach Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú
uvedené v článku X, XI a XII všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho,
ktorých znenie je uverejnené na www. bellabka.sk .
 

2.     Uplatnenie práva na výmenu alebo opravu (odstránenie vady) tovaru,
odstúpenie od zmluvy z dôvodu vád tovaru
 
2.1       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí
Kupujúcim. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného
odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu
tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým
Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú
vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci môže

vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar
mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo
má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné
vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 
Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu alebo výmenu tovaru niektorým
z nasledovných spôsobov, a to:
 
(A)   Doručením písomnej reklamácie spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru
poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, a to:
 
Bellabka s.r.o.
Alžbetin Dvor 139 
Miloslavov 900 42 
Tel.: +421 915735414
E-mail: bellabka@bellabka.sk
 
2.2       Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený
zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach
podľa Občianskeho zákonníka, ktoré sú uvedené v odseku 2.1 tohto reklamačného
poriadku, t.j. práva požadovať výmenu tovaru, opravu (odstránenie vady) tovaru,
primeranú zľavu z ceny tovaru alebo právo odstúpenia od zmluvy.
 
Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný na základe rozhodnutia
Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia
reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane
spotrebiteľa).
 
V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov
na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie.

 
Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru,
Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok
na odborné posúdenie, pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení
reklamácie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i.
i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie
záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 
Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
zamietnuť.
 
2.3       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie
(§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Pri uplatnení reklamácie spôsobom
podľa bodu 2.1 (A) vyššie, t.j. pri doručení písomnej reklamácie spolu s tovarom
poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, Predávajúci  doručí Kupujúcemu
potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie, doručením potvrdzujúceho emailu na emailovú adresu
Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke tovaru. Pri uplatnení reklamácie
spôsobom podľa bodu 2.1 (B) vyššie, t.j. uplatnením reklamácie v prevádzke
Predávajúceho, vydá Predávajúci Kupujúcemu ako potvrdenie o uplatnení
reklamácie kópiu reklamačného protokolu.
 
2.4       Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný
doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona
o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného
protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné
vyrozumenie o vybavení reklamácie.
Článok IV
Záručné podmienky a záručná doba
 
1.     Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru
a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby.
Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
2.     Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní
Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako
záručný doklad.
3.     Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
Kupujúci je povinný čo najpresnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
4.     Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla
v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania,
nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien

materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia
Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 
Článok V
Alternatívne riešenie sporov
 
1.     V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má
právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na
žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto
žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je
možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor
medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99
Bratislava alebo elektronicky na  ars@soi.sk  alebo  adr@soi.sk  alebo (ii) iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam
oprávnených subjektov je dostupný na stránke  http://www.mhsr.sk/zoznam-
subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s  ), pričom
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na
podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  .
 
2.     Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12
odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 
a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a
telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie Predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou
o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol
bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo
veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne
riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov.
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do
zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je
Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho www. bellabka.sk
ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva ( http://www.mhsr.sk/alternativne-

riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s  ) a každého subjektu alternatívneho
riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu,
ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
.

Článok VI
Spracúvanie osobných údajov
1.  Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účel vybavenie reklamácie.
Predávajúci poskytne osobné údaje Kupujúceho príjemcom, ktorým je povinný
poskytnúť osobné údaje na základe zákona ako je napr. Slovenská obchodná
inšpekcia, Slovenská pošta . Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými
údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane
osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje
uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o
zmene svojich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je zákonná
povinnosť. Kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na účely vybavenia
reklamácie, ich neposkytnutie, môže mať za následok nevybavenie reklamácie.
Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými
predpismi počas 3 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Kupujúci
potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za
nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné
údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k
osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné
údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú
žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich
opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore platnými predpismi o ochrane
osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte
zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: bellabka@bellabka,sk

Článok VII
Záverečné ustanovenia
 
1.     Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný
poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti
dňom ich zverejnenia na www. bellabka.sk
 
V Bratislave 1.4.2019

FORMULÁR PRE PODANIE REKLAMÁCIE:
V prípade, že Kupujúci má záujem odstúpiť od Zmluvy v zmysle Poučenia, ktoré tvorí
Prílohu č. 1 týchto VOP, zašle Kupujúci nasledujúci formulár spoločnosti, a to
písomne na adresu spoločnosti uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-
mailom na adresu spoločnosti

Vec: Odstúpenie od Zmluvy
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Zmluvy zo dňa __.__.____, predmetom
ktorej bola kúpa Tovaru: ………………….
Dátum objednania Tovaru:
Dátum prevzatia Tovaru:
Meno a priezvisko Kupujúceho:
Adresa Kupujúci:
Podpis Kupujúceho (ak sa formulár podáva v listinnej podobe):
Dátum:

All rights reserved    © 2018